Rechter Amsterdam stelt bonden in het gelijk tegen het ABP

De kort gedingrechter in Amsterdam heeft de bonden in het gelijk gesteld in hun rechtszaak tegen het ABP. De belangrijkste eisen van de bonden zijn toegewezen. De eisen die door het ABP zijn ingesteld als reactie daarop  zijn door de rechter afgewezen. Wij zijn blij met de uitspraak zelf, maar meer nog met de onderbouwing van de rechter. In de rechtszaak tegen het ABP staat de vraag centraal of de communicatie van het ABP onrechtmatig is. Het ABP verteld onze leden al een tijd lang dat per 1 januari 2019 definitief een middelloonregeling zal gelden. De rechter splitste die centrale vraag in de uitspraak op in een aantal deelvragen. Staat vast dat vanaf 1 januari 2019 uitsluitend een middelloonregeling geldt? Kan en mag het ABP zelf beslissen een eventueel door de werkgever en werknemers overeen te komen eindloonregeling niet uit te voeren? Zijn er gronden om het ABP te ontheffen van een eventuele verplichting tot uitvoering van een eindloonregeling. Geldt vanaf 1 januari 2019 een middelloonregeling? De rechter laat weten kennis te hebben genomen van de uitspraak van de rechter in Den Haag in het kort geding van de bonden tegen defensie. Hij stelt echter ook vast dat het onbekend

0 Shares
Read more

Uitspraken in de pensioen kort gedingen bekend

Vandaag hebben zowel de rechter in kort geding in Amsterdam als in Den Haag uitspraak gedaan in de procedures, die door de bonden tegen het ABP en defensie waren aangespannen. De uitspraak van de rechter in Amsterdam geeft het ABP een duidelijke tik op de vinger. De uitspraak van de rechter in Den Haag is voor ons teleurstellend. De rechter in Amsterdam zegt dat het ABP moet stoppen met het verspreiden van het bericht dat er vanaf 2019 voor militairen een middelloonregeling geldt of omgekeerd, het beeld oproepen dat er geen eindloonregeling meer geldt. Wij zijn blij met deze uitspraak. Dat geldt zeker ook voor het feit dat de rechter in zijn overwegingen aangeeft dat het niet aannemelijk is dat het ABP alleen nog een regeling met een middelloonkarakter kan uitvoeren. De rechter is er duidelijk in: ABP had haar ICT kunnen aanpassen op de eindloonregeling. De eigen keuzes van het ABP in combinatie met het niet tijdig aanpassen van de bedrijfsvoering kunnen niet voor rekening van de bonden, defensie of de militairen komen. Oftewel ABP moet op de blaren zitten en de verantwoordelijkheid niet afwentelen. De uitspraak van de rechter In Den Haag is voor ons teleurstellend, omdat de

53 Shares
Read more

KVMO en NOV sluiten aan

Het zal u niet ontgaan zijn dat drie van de vier centrales van overheidspersoneel de afgelopen periode gezamenlijk hebben opgetrokken. Dat kan een signaal afgeven dat de bonden niet op één lijn zitten als het gaat om de belangen van het defensiepersoneel. Het zal voor iedereen duidelijk zijn dat voor alle vier de centrales van overheidspersoneel bij Defensie geldt: zet het personeel op één en geef nu eindelijk eens invulling aan de mooie woorden uit de Defensienota 2018. Alle bonden zijn van mening dat het in het belang van het defensiepersoneel is dat we weer samen optrekken en dat we met elkaar sterker staan. Daarom hebben de voorzitters onlangs een goed en constructief gesprek gevoerd en ‘pijnpunten’, die tijdens de afgelopen perioden in de onderlinge relaties zijn ervaren, zijn gladgestreken. De ‘strijdbijl’ tussen de bonden is begraven, wij trekken weer ‘als een man op’. Van een vredespijp roken met de werkgever kan pas sprake zijn als er een goed arbeidsvoorwaardelijk bod ligt voor het defensiepersoneel.

0 Shares
Read more

Kort geding tegen ABP

Hedenmorgen, 17 december 2018, diende het tweede door de bonden, verenigd onder de naam: actiebijdefensie, ingestelde kort geding. Was afgelopen maandag defensie nog de tegenpartij, vandaag was dat het ABP. Voorafgaande aan de zitting van de rechter in kort geding was er een korte actie. Drie vakbondsleden overhandigden voor de ingang van het gerechtsgebouw een petitie aan een delegatie van het ABP Bestuur, de dames Worttman (onafhankelijk voorzitter) en Meijer en de heer van Zijl (beiden plaatsvervangend voorzitter). Daarin werd het ABP-bestuur gevraagd om ook in 2019 een regeling met een eindloonkarakter uit te voeren. De toezegging dat het ABP dat zou gaan doen, kwam echter niet. Een behandeling in kort geding was onvermijdelijk. In een zitting van meer dan 3 1/2 uur kregen partijen de mogelijkheid om hun standpunt mondeling toe te lichten. Met elk een pleidooi van ruim twintig A4-tjes kon dat echt niet sneller. Een goed ingelezen rechter stelde vervolgens nog enige vragen om de standpunten scherp te krijgen. Al in het begin van de zitting maakte hij duidelijk dat ook hij op 21 december aanstaande uitspraak wil doen. Vanwege de door hem onderkende samenhang met de zaak die afgelopen maandag in Den Haag diende, neemt hij contact

2 Shares
Read more