Rechter Den Haag stelt bonden in ongelijk over pensioenafspraken

De kort gedingrechter in Den Haag heeft de bonden geen gelijk gegeven in hun rechtszaak tegen defensie. De eisen van de bonden zijn allemaal afgewezen. Dat geldt overigens ook voor de eisen die door defensie zijn ingesteld als reactie op de eisen van de bonden. Wij zijn teleurgesteld over de uitspraak zelf, maar nog meer over de onderbouwing door de rechter.  De rechtszaak tegen defensie is opgestart door een zestal partijen, waarvan twee centrales. Als eerste oordeelt de rechter over de ontvankelijkheid. Een vooral formeel punt. Omdat individuele bonden niet zijn toegelaten tot het sectoroverleg Defensie worden sommige eisers door de rechter niet-ontvankelijk verklaard.  Welke regeling is volgens de rechter afgesproken? Daarna gaat de rechter over tot een inhoudelijk beoordeling. Volgens de rechter is de kernvraag of is overeengekomen dat er voor militairen vanaf 1 januari 2019 een middelloonregeling zal gelden. Bij de beantwoording van die vraag vertrekt de rechter bij de opvatting van de Staatssecretaris van Defensie. Defensie is van mening dat dit het geval is.  De rechter kent vervolgens heel veel waarde toe aan de afspraken die in het arbeidsvoorwaardenakkoord 2017-2018 staan. Daarin staat volgens de rechter duidelijk dat de huidige eindloonregeling zal worden verlaten, zonder dat daarbij

Read more

Rechter Amsterdam stelt bonden in het gelijk tegen het ABP

De kort gedingrechter in Amsterdam heeft de bonden in het gelijk gesteld in hun rechtszaak tegen het ABP. De belangrijkste eisen van de bonden zijn toegewezen. De eisen die door het ABP zijn ingesteld als reactie daarop  zijn door de rechter afgewezen. Wij zijn blij met de uitspraak zelf, maar meer nog met de onderbouwing van de rechter. In de rechtszaak tegen het ABP staat de vraag centraal of de communicatie van het ABP onrechtmatig is. Het ABP verteld onze leden al een tijd lang dat per 1 januari 2019 definitief een middelloonregeling zal gelden. De rechter splitste die centrale vraag in de uitspraak op in een aantal deelvragen. Staat vast dat vanaf 1 januari 2019 uitsluitend een middelloonregeling geldt? Kan en mag het ABP zelf beslissen een eventueel door de werkgever en werknemers overeen te komen eindloonregeling niet uit te voeren? Zijn er gronden om het ABP te ontheffen van een eventuele verplichting tot uitvoering van een eindloonregeling. Geldt vanaf 1 januari 2019 een middelloonregeling? De rechter laat weten kennis te hebben genomen van de uitspraak van de rechter in Den Haag in het kort geding van de bonden tegen defensie. Hij stelt echter ook vast dat het onbekend

Read more

Uitspraken in de pensioen kort gedingen bekend

Vandaag hebben zowel de rechter in kort geding in Amsterdam als in Den Haag uitspraak gedaan in de procedures, die door de bonden tegen het ABP en defensie waren aangespannen. De uitspraak van de rechter in Amsterdam geeft het ABP een duidelijke tik op de vinger. De uitspraak van de rechter in Den Haag is voor ons teleurstellend. De rechter in Amsterdam zegt dat het ABP moet stoppen met het verspreiden van het bericht dat er vanaf 2019 voor militairen een middelloonregeling geldt of omgekeerd, het beeld oproepen dat er geen eindloonregeling meer geldt. Wij zijn blij met deze uitspraak. Dat geldt zeker ook voor het feit dat de rechter in zijn overwegingen aangeeft dat het niet aannemelijk is dat het ABP alleen nog een regeling met een middelloonkarakter kan uitvoeren. De rechter is er duidelijk in: ABP had haar ICT kunnen aanpassen op de eindloonregeling. De eigen keuzes van het ABP in combinatie met het niet tijdig aanpassen van de bedrijfsvoering kunnen niet voor rekening van de bonden, defensie of de militairen komen. Oftewel ABP moet op de blaren zitten en de verantwoordelijkheid niet afwentelen. De uitspraak van de rechter In Den Haag is voor ons teleurstellend, omdat de

Read more

KVMO en NOV sluiten aan

Het zal u niet ontgaan zijn dat drie van de vier centrales van overheidspersoneel de afgelopen periode gezamenlijk hebben opgetrokken. Dat kan een signaal afgeven dat de bonden niet op één lijn zitten als het gaat om de belangen van het defensiepersoneel. Het zal voor iedereen duidelijk zijn dat voor alle vier de centrales van overheidspersoneel bij Defensie geldt: zet het personeel op één en geef nu eindelijk eens invulling aan de mooie woorden uit de Defensienota 2018. Alle bonden zijn van mening dat het in het belang van het defensiepersoneel is dat we weer samen optrekken en dat we met elkaar sterker staan. Daarom hebben de voorzitters onlangs een goed en constructief gesprek gevoerd en ‘pijnpunten’, die tijdens de afgelopen perioden in de onderlinge relaties zijn ervaren, zijn gladgestreken. De ‘strijdbijl’ tussen de bonden is begraven, wij trekken weer ‘als een man op’. Van een vredespijp roken met de werkgever kan pas sprake zijn als er een goed arbeidsvoorwaardelijk bod ligt voor het defensiepersoneel.

Read more